CHINA - HUANG SHAN II

The Yellow Mountain in deep winter